Välj en sida

Länkar

Svenska Aikidoförbundet: svenskaikido.se

Svenska Budo & Kampsportsförbundet: budokampsport.se

Shishiya Sensei’s hemsida: asahi-net.or.jp/~BK2I-SSY

Hombu Dojo: aikikai.or.jp

Hokuo Aikikai: hokuoaikikai.se

Uppsala Budoklubb: uppsalabudoklubb.se

Sandvikens Budo och kampsportsklubb: sbkk.se

Aikido Dojo Falun: aikidodojofalun.se

Aikido Malmö Meiseikai: aikidomalmo.se

Storuman Jishikin Aikidoklubb: aikidostoruman.se

Uppsala KFUK-KFUM Aikido: uppsalaaikido.se

Shishiya-Umbrella: shishiyaumbrella.org